Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Klauzula

Treść

Załącznik nr 10b do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO „ogólna”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję,

 

1)        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Gniazdo” Organizacja Pożytku Publicznego, z siedzibą w Starym Sączu Rynek 5 reprezentowane przez Zarząd.

2)        Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych, gdyż nie jest do tego zobowiązany przepisami prawa.

3)        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a art. 9 ust. 2 lit. a oraz wymogiem ustawowym art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, lit h, ust. 3 RODO w celach związanych z:

  • uczestnictwem w zajęciach oraz pobytem w ŚDS organizowanym przez Stowarzyszenie „GNIAZDO”,
  • członkostwem w SNRON „Gniazdo”,
  • wykonaniem zdań statutowych oraz prowadzeniem dokumentacji księgowo-finansowej Stowarzyszenia,
  • uczestnictwem w Projektach Unijnych realizowanych przez Stowarzyszenie,
  • wolontariatem.

4)        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

podmioty przetwarzające którym zlecamy operacje przetwarzania danych - BHP, Serwis Informatyczny, Serwis dostawcy aplikacji, Ubezpieczenia,

5)        Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany aktami prawnymi związanymi z przepisami finansowo-księgowymi, Projektami Unijnymi, oraz dla potrzeb archiwum,

7)        Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

8)        Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9)        Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz wymogiem ustawowym, niezbędne do wykonania zadań związanych z:

  • Realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia
  • Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001.nr79,poz.855, Dz.U.nr96 z 2003r.poz873- Ustawa z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

10)    Pani/Pana dane będą  przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowanego podejmowania decyzji   w tym w formie profilowania.

Informujemy również, że:

11)    Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

26067