Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Współpraca

Treść

Formy współpracy

Środowiskowy Dom Samopomocy w celu realizacji zadań współpracuje (w zależności od potrzeb) z:

 1. rodzinami i opiekunami uczestników,
 2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodkami pomocy społecznej,
 3. Poradniami Zdrowia Psychicznego i innymi placówkami opieki zdrowotnej,
 4. Powiatowym Urzędem Pracy,
 5. kościołami i związkami wyznaniowymi,
 6. organizacjami pozarządowymi,
 7. instytucjami kultury,
 8. placówkami oświatowymi,
 9. innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.
 10. Współpraca z rodziną uczestnika Domu opiera się na zasadzie partnerskiej współodpowiedzialności. 

Dom współpracuje z rodzinami uczestników w zakresie:

 1. udzielania porad i wskazówek według potrzeb,
 2. pomoc w dostępie do literatury specjalistycznej pomocnej przy wychowaniu i opiece nad podopiecznym,
 3. uświadamianie rodzinom konieczności usamodzielniania podopiecznych w zakresie czynności samoobsługowych przez  kontynuację indywidualnego planu pracy w warunkach domowych.
 4. przekazywania na bieżąco rodzinom informacji o aktualnych problemach i postępach związanych z realizacją indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego,
 5. konsultacji rodzin ze specjalistami.

Spotkania z rodzinami uczestników odbywają się w zależności od potrzeb.

26067