Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Rekrutacja

Treść

Osoba, która chciałaby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na terenie ŚDS, przede wszystkim powinna nas odwiedzić i poznać. Dlatego też każdy kandydat na uczestnika ma możliwość swobodnie spędzać z nami czas, jako klubowicz raz w tygodniu w ustalony dzień, uczestniczy w zajęciach i korzysta z wszelkich dostępnych na jego terenie form terapii i usług, na jakie pozwalają predyspozycje psychofizyczne.

Osoba ubiegająca się o udział w zajęciach klubowych na terenie Domu nie może zagrażać własnemu zdrowiu i życiu oraz zdrowiu i życiu innych osób.

Kierownik lub wyznaczony przez niego pracownik domu przekazuje osobie chętnej do udziału w zajęciach lub jej opiekunowi informacje o zasadach funkcjonowania placówki, a także w sporządza pisemną notatkę ze spotkania.

Jeżeli dom dysp[onuje wolnymi miejscami, po minimum miesiącu trwających zajęciach klubowych, jeżeli klubowiczowi oferta zajęć odpowiada może ubiegać się o formalne uczestnictwo w zajęciach.

Następnie zgłasza się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania z podaniem o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawie wydania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu decyzji kierującej.

Do podania należy dołączyć:

- wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsca zamieszkania w sprawie wydania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu decyzji kierującej, do podania należy dołączyć:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

- decyzję rentową, zaświadczenia netto o dochodach pozostałych członków rodziny;

- zaświadczenie lekarskie od specjalisty (neurologa lub psychiatry) o występujących schorzeniach;

- zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach wraz z informacją o sprawności i zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.

Na podstawie skompletowanej dokumentacji złożonej w OPS w Starym Sączu   Kierownik OPS wydaje decyzję kierującą osobę zainteresowaną zajęciami do SDS. Pierwsza decyzja zostaje wydana na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Po upływie trzech miesięcy od wydania decyzji zespół wspierająco – aktywizujący ŚDS dokonuje oceny postępów uczestnika i w przypadku pozytywnej opinii kieruje wniosek do OPS w Starym Sączu, który staje się podstawą do wydania kolejnej decyzji administracyjnej w porozumieniu z kierownikiem domu, na czas określony – indywidualny dla każdego uczestnika, jednocześnie ponownie zostaje wydana decyzja o odpłatności jeżeli taka obowiązuje.

Na podstawie oceny postępów zespół wspierająco – aktywizująco placówki   opracowuje Indywidualny Plan Wspierająco - Aktywizujący dla uczestnika dostosowany do stanu psychofizycznego i zainteresowań.

26066