Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Cele i założenia ŚDS

Treść

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej
– ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B.

Dom przeznaczony jest dla 38 osób, w tym niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób      przewlekle psychicznie chorych.

W ramach działalności Domu, za zgodą Kierownika Domu, w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach, mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do Domu oraz byłych uczestników.

Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku

w ramach treningu kulinarnego lub cateringu.

W miarę możliwości Dom zapewnia dojazd uczestników na zajęcia. Dom zapewnia środki transportu dla uczestników, którzy nie są zdolni do samodzielnego dotarcia do placówki. Podczas przejazdu uczestnicy objęci są opieką co najmniej jednego opiekuna. Miejsce przywozu i dowozu podopiecznego uzgadnia się z rodzicem /opiekunem.

Za drogę z domu na przystanek busa i z przystanku do domu odpowiedzialny jest rodzic/opiekun.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685),
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249),
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
 5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),
 6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ,
 7. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U.2019.0.1040 t.j.)
 8. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.),
 9. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
  z późn. zm.)
 10. Umowa pomiędzy Gminą Stary Sącz a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Gniazdo”, zlecającej realizację zadania polegającego na organizacji i prowadzeniu Ośrodka Wsparcia;
 11. Statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,GNIAZDO” w Starym Sączu,
 12. Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu,
 13. Postanowienia niniejszego Regulaminu.

Dom ma swoją siedzibę w Starym Sączu przy ul. Cyganowice 95.Terenem działania Domu jest Gmina Stary Sącz.

Dom dysponując wolnymi miejscami może przyjąć osoby spoza terenu działania Domu na mocy porozumienia zawartego przez Gminę Stary Sącz z właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, jednostką samorządu terytorialnego.

Jednostką prowadzącą Dom jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,GNIAZDO” w Starym Sączu.

Jednostką zlecającą prowadzenie Domu jest Urząd Miejski w Starym Sącz.

Cele i zadania

 1. Celem działalności Domu jest pomoc do życia w środowisku rodzinnym i społecznym osobom z zaburzeniami psychicznymi, które pomocy takiej potrzebują w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, a w szczególności zwiększanie ich zaradności i samodzielności życiowej.
 2. Do podstawowych zadań Domu należy świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego
  i funkcjonowania w życiu społecznym, obejmujących w szczególności:
 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich
  i kulturalnych,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
 • terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
 • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy,
 • trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych
  i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami
  w komunikacji werbalnej,
 • niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

3. Usługi określone w ust. 2 świadczone są w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych.

Zasady funkcjonowania Domu

 1. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (soboty, niedziele i święta) w godzinach od 7.00 do 16.00.

- w tym przynajmniej przez 6 godzin dziennie prowadzi się zajęcia z uczestnikami na terenie Domu;

- pozostałe 3 godziny przeznacza się na przygotowanie do zajęć, zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowozu, czynności porządkowe, uzupełnienie niezbędnej dokumentacji.

 1. Dopuszcza się możliwość zamknięcia Domu na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym. Termin zamknięcia Domu ustala się po uprzednim zasięgnięciu opinii uczestników lub ich opiekunów.
 2. O planowanej przerwie informowany jest Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urząd Miejski w Starym Sączu, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

 1. Osoby przyjmowane są do Domu na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy w Starym Sączu, na wniosek lub za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Zajęcia dla uczestników organizowane są indywidualnie i w grupach.
 3. Rodzaj i zakres zajęć dla każdego uczestnika określa indywidualny plan wspierająco-aktywizujący.

Prawa i obowiązki uczestników

Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu

Osoby zakwalifikowane do domu mają prawo do:

1) poszanowania  godności i podmiotowości;

2) ochrony danych osobowych;

3) bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;

4) poszanowania i respektowania jego potrzeb wyższego rzędu;

5) uzyskiwania pełnej informacji o zasadach przebywania w Domu;

6) udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących;

7) tworzenia samorządu uczestników;

8) korzystania z pomieszczeń oraz terenu posesji Środowiskowego Domu Samopomocy

w Starym Sączu przy ul. Cyganowice 95;

10) składania wniosków i skarg do Kierownika Domu oraz jednostek sprawujących nadzór nad działalnością Domu.

Do obowiązków osób przebywających w Domu należy przestrzeganie regulaminu Domu, w tym:

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach;

2) przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku;

3) stosować się do poleceń personelu;

4) przestrzegać obowiązujące  w Domu przepisy i regulaminy;

5) dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny;

6) dbanie o estetykę Domu i sprzęt będący na wyposażeniu Domu;

7) regularne uiszczanie należności za świadczone usługi przez Środowiskowy Dom Samopomocy;

8) uczestniczenie w zajęciach treningowych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i kulturalno-integracyjnych organizowanych przez Dom;

9) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w tym: poszanowania przekonań, poglądów i zainteresowań innych osób przebywających w Domu, wzajemnej życzliwości w stosunku do siebie, jak również do personelu.

 

26067