Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Statut

Treść

Statut

Stowarzyszenia  na  Rzecz  Osób Niepełnosprawnych

,,GNIAZDO”

 

Rozdział I

Przepisy  ogólne

§  1

1.Stowarzyszenie  o nazwie: Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych ,,GNIAZDO”  zwane  dalej  Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym  zrzeszeniem  w celach  niezarobkowych, działających na podstawie  przepisów  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.- Prawo  o  stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001.nr79,poz.855, Dz.U.nr96 z 2003r.poz873- Ustawa z dnia 24 kwietnia o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie) oraz  niniejszego  Statutu.

2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

    

§2

Stowarzyszenie  działa na obszarze  Rzeczpospolitej Polskiej.

 §3

Siedzibą  Stowarzyszenia  jest  Stary  Sącz.

 §4

Stowarzyszenie  posiada  osobowość prawną.

 §5

Stowarzyszenie  może  być  członkiem  organizacji  społecznych: krajowych i międzynarodowych, których  cele i zadania  są  pokrewne  lub  bliskie  zadaniom  stowarzyszenia.

 §6

1. Stowarzyszenie  może  powołać do  realizacji  celów  statutowych jednostki  organizacyjne  działające  na  podstawie  niniejszego  statutu  oraz  własnych   regulaminów.

2. O utworzeniu i likwidacji  jednostki  organizacyjnej  Stowarzyszenia  oraz  zadań  jej regulaminów  decyduje Walne Zebranie Członków.

 

 Rozdział II

Cele  i  sposoby  ich  realizacji.

 §7

Celem  Stowarzyszenia  jest:

1. Zapewnienie  dzieciom  i  osobom  niepełnosprawnym  najlepszych     warunków  rozwoju  i przystosowania  do  samodzielnego  życia  w   społeczeństwie , na poziomie  przynajmniej  równym przeciętnemu  w    kraju.

2. Wspieranie  osób  niepełnosprawnych  w  trudnej  sytuacji  życiowej.        

3. Kształtowanie w   świadomości  społecznej  właściwego  stosunku  do  dzieci  i  osób niepełnosprawnych.

4. Inicjowanie i  podejmowanie  społecznych  przedsięwzięć jednoczących  ludzi  dobrej  woli  wokół rozwiązywanie  problemów  dzieci  i  osób     niepełnosprawnych  oraz  pełnienie  roli  organizacji  w  społecznym  ruchu   na  rzecz  dzieci  i  osób  niepełnosprawnych ich  rodzin  i  opiekunów.

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.

6. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych.

7. Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych wśród osób niepełnosprawnych.

8. Profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych.

9. Ochrona i promocja zdrowia.

10. Działalność na rzecz osób starszych, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

11. Promowanie, wspieranie, rozwijanie i zacieśnianie współpracy międzypokoleniowej.

12. Promowanie, wspieranie, rozwijanie i zacieśnianie integracji pomiędzy osobami zdrowymi a osobami niepełnosprawnymi.  

 

§8

 Stowarzyszenie  realizuje  swoje  cele  poprzez:

1. Prowadzenie  w  społeczeństwie  akcji  informacyjnej , za  pośrednictwem   środków  masowego  przekazu, odczytów, spotkań  na  terenie  Rzeczpospolitej Polskiej i  za  granicą.

2. Współdziałanie  z  organami administracji  państwowej  i samorządowej  oraz    podmiotami  prowadzącymi  działalność gospodarczą  i  naukową  w  zakresie  ochrony  prawnej, medycznej i nauczania, jak  również  sprawowania  nadzoru    i  kontroli  społecznej  nad  przestrzeganiem  przepisów  w  tej  dziedzinie.

3. Inicjowanie  prac  legislacyjnych  w  sprawie  dostosowanie  istniejących   przepisów  prawnych  do  aktualnych  potrzeb  dzieci  i  osób    niepełnosprawnych  oraz  ich  opiekunów.

4. Tworzenie  ośrodków  rehabilitacyjno-wychowawczych  i  innych  placówek  realizujących  zadania  statutowe  i  zarządzanie  nimi.

5. Powoływanie  kół  zainteresowań, sekcji  tematycznych itp.

6. Zbieranie  środków  finansowych  potrzebnych  na  realizacje  celów   Stowarzyszenia.

7. Reprezentowanie  interesów  osób  niepełnosprawnych  wobec  władz  publicznych.

8. Prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, książek).

9. Organizowanie koncertów, przedstawień, festiwali, seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów i konkursów.

10. Organizowanie wyjazdów edukacyjnych, krajoznawczych i wypoczynkowych.

11. Prowadzenie działalności doradczej.

12. Działalność stypendialną.

13. Organizowanie imprez okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz środowisk w trudniejszej sytuacji życiowej.

                                                        

§9

1. Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  na     ogólnych  zasadach  określonych  w  odrębnych  przepisach.

2. Dochód  z  działalności  gospodarczej  Stowarzyszenia  służy  realizacji  celów  statutowych  i nie  może  być  przeznaczony  do  podziału  miedzy  jego  członków.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

4. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Do działalności odpłatnej Stowarzyszenia należy:

1)   prowadzenie w społeczeństwie akcji informacyjnej za pośrednictwem środków masowego przekazu, odczytów, spotkań na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą,

2)   współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i naukową w zakresie ochrony prawnej, medycznej i nauczania jak również sprawowania nadzoru i kontroli społecznej nad przestrzeganiem przepisów w tej dziedzinie; tworzenie ośrodków terapeutyczno wychowawczych, rehabilitacyjnych i innych placówek realizujących zadania statutowe i zarządzania nimi,

3)   powoływanie kół zainteresowania, sekcji medycznych itp.

4)   wspieranie osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej; inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć jednoczących ludzi dobrej woli wokół rozwiązywania problemów dzieci i osób niepełnosprawnych oraz pełnienie roli organizacji w społecznym ruchu na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów,

5)   prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów itp.),

6)   organizowanie koncertów, przedstawień, festiwali, seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów i konkursów,

7)   organizowanie wyjazdów edukacyjnych, krajoznawczych i wypoczynkowych,

8)   prowadzenie działalności doradczej,

9)   działalność stypendialną,

10) organizowanie imprez okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz środowisk w trudniejszej sytuacji życiowej.

 

5. Do działalności nieodpłatnej Stowarzyszenia należy:

1) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana:

a) zapewnienie dzieciom i osobom niepełnosprawnym najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju,

b) kształtowanie świadomości społecznej właściwego stosunku do dzieci i osób niepełnosprawnych,

c) prowadzenie w społeczeństwie akcji informacyjnej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, odczytów, spotkań, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą,

d) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i naukową w zakresie ochrony prawnej, medycznej i nauczania jak również sprawowania nadzoru i kontroli społecznej nad przestrzeganiem przepisów w tej dziedzinie;

e) inicjowanie prac legislacyjnych w sprawie dostosowania istniejących przepisów prawnych do aktualnych potrzeb dzieci i osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów,

f) tworzenie ośrodków terapeutyczno – wychowawczych, rehabilitacyjnych i innych placówek realizujących zadania statutowe i zarządzania nimi,

g) powoływanie kół zainteresowań, sekcji tematycznych itp.

h) reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych,

i) prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów itp.),

j) organizowanie koncertów, przedstawień, festiwali, seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów i konkursów,

k) organizowanie wyjazdów edukacyjnych, krajoznawczych i wypoczynkowych,

l) prowadzenie działalności doradczej,

m) działalność stypendialną,

n) organizowanie imprez okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz środowisk w trudniejszej sytuacji życiowej.

2) pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania:

a) wspieranie osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej,                 

b) inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć jednoczących ludzi dobrej woli wokół rozwiązywania problemów dzieci i osób niepełnosprawnych oraz pełnienie roli organizacji w społecznym ruchu na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów,

c) tworzenie ośrodków terapeutyczno – wychowawczych, rehabilitacyjnych i innych placówek realizujących zadania statutowe i zarządzania nimi,

d) zbieranie środków finansowych potrzebnych na realizację celów stowarzyszenia,

e) działalność stypendialną.

6. W przypadku pokrywania się zakresów odpłatnej i nieodpłatnej działalności Stowarzyszenia, zarząd podejmuje decyzje w przedmiocie prowadzenia danej działalności w formie odpłatnej bądź nieodpłatnej w zależności od posiadanych przez Stowarzyszenie środków finansowych.

§10

1.Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.

2.Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani w Stowarzyszeniu na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 

Rozdział III

 Członkowie, ich  prawa i obowiązki.

 §11

1. Członkami  Stowarzyszenia  mogą  być  osoby  fizyczne i prawne.

2. Członkowie Stowarzyszenia  dzielą  się na:

1)  członków  zwyczajnych

2) członków  wspierających

3)  członków  honorowych

3.   Osoba  prawna  może  być  jedynie  wspierającym  członkiem  Stowarzyszenia.

§12

1.  Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  może  być  pełnoletni  obywatel  Rzeczpospolitej  Polskiej, korzystający w pełni z praw  obywatelskich  oraz  cudzoziemiec  posiadający  stałe  miejsce zamieszkania na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży  deklarację  członkowską wraz z rekomendacja  od  dwóch  członków  stowarzyszenia. Małoletni  mogą  być  członkami  Stowarzyszenia  na  warunkach  określonych  w art.3 ust.2i3 ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo  o  Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855); z późniejszymi  zmianami.

2. Członkiem  honorowym  może  zostać  osoba  fizyczna, która  wniosła  wybitny  wkład  w  rozwój  idei stworzenia  lub w inny  szczególny  sposób  wniosła  zasługi  dla Stowarzyszenia.

3. Członkiem  wspierającym  Stowarzyszenia  może  zostać  osoba  fizyczna  lub  prawna, która  zadeklaruje  na  rzecz  stowarzyszenia  pomoc  finansową  lub  rzeczową. Osoba  prawna działa w Stowarzyszeniu  przez  swojego  przedstawiciela.

 §13

1.                Członków zwyczajnych  i  wspierających  przyjmuje w drodze  uchwały  zarząd  stowarzyszenia  na  podstawie  pisemnej deklaracji.

2.                Nadanie  godności  członka  honorowego  następuje  na  wniosek  zarządu  w  drodze  uchwały  Walnego  Zebrania  Członków.

 §14

1. Członkowie  zwyczajni  Stowarzyszenia  obowiązani są:

a) przyczyniać  się  do  wzrostu, roli i znaczenia  Stowarzyszenia,

b) dbać  o dobre jego imię,

c) popierać i czynnie  realizować  cele  Stowarzyszenia,

d) przestrzegać  przepisów  prawa  i postanowień Statutu,

e) regularnie opłacać  składki  i  ponosić inne  opłaty, których  wysokość  określa  Walne  Zebranie  Członków.

f) brać  czynny  udział  w  zebraniach  Stowarzyszenia.

2. Członek  zwyczajny  ma  prawo  brać udział  w  życiu  Stowarzyszenia, a  w  szczególności:

a) przysługuje  mu  czynne i bierne  prawo  wyborcze,

b) może  wnioskować  we  wszystkich  sprawach  Stowarzyszenia,

c) korzystać z rekomendacji, gwarancji  i  opieki  Stowarzyszenia  w  swojej  działalności,

d) korzystania  z  infrastruktury  i  pomocy  organizacyjnej  Stowarzyszenia

e) Korzystać  z  innych  możliwości  działania  jakie  stwarza  swoim  członkom  Stowarzyszenie.

3. Dowodem  członka  zwyczajnego jest legitymacja  podpisana przez  Prezesa  Zarządu

  §15

1. Członek  wspierający  posiada  wszystkie  prawa  członka  zwyczajnego, za  wyjątkiem  czynnego  i  biernego  prawa  wyborczego.

2.Członek  wspierający  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  postanowień  statutu, regulaminów  i  uchwał  władz  Stowarzyszenia.

 §16

1. Członek  honorowy  posiada  wszystkie  prawa  członka  zwyczajnego za  wyjątkiem  czynnego  i biernego  prawa  wyborczego, a  także  zwolniony  jest od  obowiązku  opłacania  składek  członkowskich.

2. Członek  honorowy  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  postanowień  Statutu, regulaminów  i  uchwał  władz  Stowarzyszenia.

  §17

1. Skreślenie  z  listy  członków  Stowarzyszenia  następuje  przez:

    1) rezygnację  pisemną  złożoną  Zarządowi,

    2) wykluczenie  przez  Zarząd  Stowarzyszenia  na  drodze  uchwały:

        a) za  działalność  sprzeczną  ze  Statutem  Stowarzyszenia,

        b) za  działalność  sprzeczną  z  uchwałami  Stowarzyszenia,

        c) za  nieusprawiedliwione  nie branie udziału  w  pracach

           Stowarzyszenia( trzy  kolejne nieobecności  na  Walnym  Zebraniu Członków),

      d)  za nieuregulowanie  składek  członkowskich  przez  trzy  kolejne okresy  składkowe,

      e)  z  powodu  utraty  praw  publicznych  w  wyniku  prawomocnego  wyroku  sądu,

3) śmierć  członka,

4)   Likwidacji  osoby  prawnej  będącej  członkiem  Stowarzyszenia, z  tym, że członkostwo  nie ustaje w przypadku  zmian  organizacyjnych  członka  Stowarzyszenia  nie  powoduje  jego  likwidacji.

2. Od  uchwały  Zarządu  o  wykluczenie  ze  Stowarzyszenia, członkowi  przysługuje  prawo  odwołania się  do Walnego Zebrania  Członków  w  terminie  14 dni od  otrzymania  uchwały  wraz  z uzasadnieniem  i  pouczeniem  o  możliwościach  odwołania się.

 

Rozdział IV

Władze  Stowarzyszenia

 §18

Władzami  Stowarzyszenia są:

1. Walne  zebranie  Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja  rewizyjna.

§19

1. Kadencja  wszystkich  władz  wybieralnych  Stowarzyszenia  trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje  walne  Zgromadzenie  Członków  w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności w pierwszym terminie przynajmniej połowy ogólnej liczby  członków uprawnionych  do glosowania, a drugim terminie  bez  względu na liczbę  obecnych  członków. Wybór  władz następuje spośród  nieograniczonej  liczby  kandydatów.  Na  członka  władz  wybiera  się  kandydata  spośród  obecnych  członków.

2. W  przypadku  rezygnacji  lub  wykluczenia  członka  zarządu  lub  Komisji  rewizyjnej,  członkom  tym  przysługuje  prawo  kooptacji  z  członków  Stowarzyszenia.

3. Liczba  członków  dokooptowanych  nie  może  przekraczać  dla  Zarządu 1/5, a dla  Komisji  Rewizyjnej 1/3 ilości  członków  pochodzących  z  wyboru.

 §20

Uchwały  władz  Stowarzyszenia, jeżeli  statut nie stanowi  inaczej, podejmowane  są w głosowaniu  jawną  większością  głosów, przy  obecności  przynajmniej  połowy  członków  uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni  mogą  uchwalić, że głosowanie jest tajne.

  

Walne Zebranie Członków

§21

1.Walne  Zgromadzenie Członków  jest  najwyższą  władzą  Stowarzyszenia.

2. Walne  Zgromadzenie Członków  może  być  zwyczajne lub  nadzwyczajne.

3. W  Walnym  Zgromadzeniu  Członków biorą  udział:

   a) z  głosem  stanowiącym- członkowie  zwyczajni,

   b) z głosem  doradczym – członkowie  wspierający, honorowi i zaproszeni  goście.

4. W Walnym  Zgromadzeniu  Członków, członkowie  zwyczajni i honorowi  uczestniczą  osobiście. Członkowie  wspierający  będący  osobami  fizycznymi  uczestniczą w  Walnym  Zgromadzeniu  Członków osobiście, natomiast  będący  osobami  prawnymi  przez  swojego przedstawiciela.

5. O  miejscu, terminie i proponowanym  porządku  obrad  zarząd  powiadamia  Członków  Stowarzyszenia  co  najmniej  14 dni przed  terminem WZC. Powiadomienia  dokonuje  się  ustnie, pocztą  elektroniczną, za potwierdzeniem jego  otrzymania  lub  listem  poleconym. Proponowany  porządek  obrad  może  być  zmieniony przez  Walne  Zebranie Członków.

§22

Do  kompetencji  Walnego  zebrania  Członków  w  szczególności  należy:

a)  uchwalenie  statutu i  program  działania,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie  sprawozdań Zarządu i Komisji  Rewizyjnej,

c) uchwalenie  regulaminu  władz,

d)  wybór i odwołanie  członków  władz  Stowarzyszenia,

e)  udzielenie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi,

f) uchwalenie  zmian  statutu,

g) powoływanie  w drodze  podejmowanych  uchwał  jednostek  organizacyjnych,

h) ustalenie wysokości  składek  członkowskich,

i) ustalenie  wysokości  wpisowego,

j) podejmowaniu uchwał o rozwiązaniu  stowarzyszenia i przeznaczenia  pozostałego  po  rozwiązaniu  majątku,

k)   rozpatrywanie  odwołań, w sprawach  członkowskich  od  uchwał  Zarządu,

l) nabywanie i pozbawianie  godności  Członka  honorowego,

m) rozpatrywanie  wniosków i postulatów  zgłoszonych przez członków  stowarzyszenia  lub  jego  władze,

n) podejmowanie  uchwal  w innych sprawach  wniesionych  pod  obrady.

 §23

Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  podejmowane  są  w głosowaniu  jawnym  przy  obecności  w  pierwszym  terminie  przynajmniej  połowy  ogólnej  liczby  członków  uprawnionych  do głosowania, a w drugim terminie  bez  względu  na  liczbę  członków, za wyjątkiem  sytuacji  określonej  w §31 i §32.

§24

1. Walne  Zebranie Członków zwoływane  jest  raz  do  roku  przez  Zarząd  Stowarzyszenia  i  obraduje  według  uchwalonego  regulaminu. Członkom  przysługuje  prawo  wniesienia  na  piśmie  zastrzeżeń  co  do  terminu  walnego  zebrania. Zarząd  ustali  nowy  termin  Walnego  Zebrania  w  przypadku  złożenia  zastrzeżeń  przynajmniej  przez  co  najmniej  połowę  członków.

2.Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  może  być  zwołane:

  a) na  pisemny  wniosek  Komisji  Rewizyjnej,

  b)  z  inicjatywy  Zarządu,

  c) na  wniosek  co  najmniej  1/3 członków Stowarzyszenia.

3. W przypadkach  określonych  w  ust.2 należy  podać  cel  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia.

4. Jeżeli  Zarząd  nie  zwoła  Walnego  Zebrania Członków  w  okresie  30  dni od  daty, w  którym  upłynął rok  od  poprzedniego  walnego  zebrania, lub gdy  upłynie 30 dni od złożenia  wniosków  określonych  w  ust.2, lit.a i c, Zebranie  może  być  zwołane przez Komisje  Rewizyjną.

 

Zarząd

§25

1. Zarząd  kieruje  całokształtem  działalności  Stowarzyszenia  zgodnie z uchwałami  walnego  Zebrania  członków, reprezentuje  Stowarzyszenie  zgodnie z uchwałami  Walnego Zebrania Członków, reprezentuje  Stowarzyszenie  na zewnątrz ponosi  odpowiedzialność  przed Walnym  Zebraniem. Prawo  Zarządu  do  reprezentowania  Stowarzyszenia  rozciąga  się  na  wszystkie  czynności  sądowe  i  pozasądowe  związane  z prowadzeniem  działalności  Stowarzyszenia, a szczególności  obejmuje  zawieranie  umów, składanie i przyjmowanie  oświadczeń  woli.

2. Zarząd  składa  się  z 5 członków ( w tym  Prezesa, jednego Vice Prezesa, Sekretarza i Skarbnika) powoływanych  i odwoływanych  przez Walne  Zebranie Członków.

3. Do  zakresu  Zarządu  należy:

      a) realizacja  celów  Stowarzyszenia  oraz  uchwał  Walnego  Zebrania Członków,

      b) kierowanie  bieżącą  pracą  Stowarzyszenia  i  zarządzanie jego majątkiem,

      c) zwoływanie Walnego  Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Zebrania  Członków,

     d) określenie  szczególnych  kierunków  działania Stowarzyszenia,

     e) ustalenie budżetu i preliminarzy  finansowych  Stowarzyszenia,

     f) przyjmowanie  zapisów, darowizn, dotacji i subwencji,

     g) podejmowanie uchwał w sprawach  członkowskich w tym podejmowanie  i  skreślanie  z  listy  członków,

     h) prowadzenie  dokumentacji  członkowskiej,

     i) wnioskowanie o  nadanie  lub pozbawienie  członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

     j) składanie  sprawozdań ze swojej działalności  na Walnym Zebraniu Członków,

     k) reprezentowanie  Stowarzyszenia,

     l) opracowanie  projektu regulaminu  Zarządu,

    m) rozstrzyganie  sporów  między  członkami,

     n) przekładanie  zebraniu  Ogólnemu  Członków wniosków dotyczących  kierunków  działalności  Stowarzyszenia,

     o) prowadzenie  polityki  rozwoju i działalności  Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia  zarządu  odbywają  się  w razie  potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz  na  trzy  miesiące.

5. W  posiedzeniu  zarządu  mogą  brać  udział  Członkowie  Komisji  Rewizyjnej oraz  zaproszeni  goście z głosem  doradczym.

6. Posiedzeniami  i pracą zarządu  kieruje  Prezes  zarządu. W  razie  jego  nieobecności zastępuje go Vice Prezes Zarządu lub inny  wyznaczony  Członek  Zarządu.

7.    Posiedzenia  zarządu  prowadzone  są  w  obecności  co  najmniej  trzech jego członków. Uchwały  zapadają  zwykłą  większością  głosów. W przypadku  równej  liczby  głosów  rozstrzyga  glos  przewodniczącego obrad.

8.    Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 Komisja  Rewizyjna

§26

1. Komisja  Rewizyjna  jest  władzą  Stowarzyszenia  powołaną  do  sprawowania  kontroli  nad  działalnością  Zarządu.  

2. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  trzech  członków ( w tym Przewodniczącego i Sekretarza), powoływanych i odwoływanych  przez  Walne  Zebranie Członków.

3. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej nie  mogą  być  etatowymi  pracownikami  Stowarzyszenia.

4. Do  zakresu  działania  Komisji  Rewizyjnej  należy:

  a) kontrola  bieżącej  pracy  Zarządu,

  b)składanie  wniosków  na  Walnym Zebraniu Członków w sprawie  absolutorium dla Zarządu,

  c) występowanie  z  wnioskiem  o  zwołanie  Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania,

  d) kontrola, przynajmniej  raz  w roku finansów  Stowarzyszenia,

  e) składanie  na  Walnym  Zebraniu Członków  sprawozdania  ze swej działalności,

5. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej:

a) nie mogą  być  członkami  Zarządu  ani  pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub  podległości  służbowej,

b) nie mogą być skazani  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą  otrzymywać  z tytułu  pełnienia funkcji  w  tym  organie  zwrot  uzasadnionych  kosztów  lub  wynagrodzenie  w  wysokości  nie wyższej niż  przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa GUS za rok poprzedni.

 

Rozdział V

Majątek   Stowarzyszenia

 §27

1. Majątek  Stowarzyszenia  powstaje  ze  składek  członkowskich , dotacji,

darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku  Stowarzyszenia, dochodów  z  własnej  działalności  oraz  ofiarności  publicznej.

2. Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę  finansową oraz  rachunkowość  zgodnie z obowiązującymi  prawami.

3. Na  podstawie  uchwały  Walnego  Zebrania Członków  Stowarzyszenia może  podjąć  działalność  gospodarczą  według  ogólnych  zasad określonych  przepisami  obowiązującego prawa. Dochód  z  działalności gospodarczej  Stowarzyszenia  przeznaczony jest  na realizację  celów statutowych.

4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku publicznego.

5. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro - również w drodze więcej niż jednej operacji.

 §28

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych i zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia, uprawniony jest  prezes i inny członek  Zarządu działający łącznie albo wiceprezes i inny członek Zarządu działający łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

3. Walne Zebranie Członków jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela  do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu

5. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocnika/pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika/pełnomocników określa przedmiot umocowania.

 §29

1. Gospodarka  majątkiem  Stowarzyszenia  prowadzona  jest  na podstawie  preliminarza  obejmującego  dochody i wydatki.       

2. Rokiem  obrachunkowym  jest rok kalendarzowy.

3. Preliminarz  ustala  zarząd  na  swoim  pierwszym  posiedzeniu  w  roku kalendarzowym.

§30

Zabrania  się:

 a) udzielania  pożyczek lub zabezpieczania  zobowiązań  majątkiem  Stowarzyszenia  w  stosunku do jego członków, członków  organów  lub  pracowników  oraz  osób,  z  którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy  pozostają  w  związku  małżeńskim, we wspólnym pożyciu  albo w stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii prostej, pokrewieństwa lub  powinowactwa  w  linii bocznej  do  drugiego  stopnia  albo są  związani  z  tytułu  przysposobienia, opieki lub  kurateli, zwanych  dalej  ,,osobami  bliskimi”;

b) przekazywania  majątku  Stowarzyszenia  na  rzecz jego  członków, członków  organów  lub  pracowników  oraz  ich  osób  bliskich, na zasadach  innych  niż w stosunku  do  osób  trzecich, w szczególności,  jeżeli  przekazanie  to  następuje  bezpłatnie  lub  na  preferencyjnych  warunkach,

c) wykorzystywania  majątku  Stowarzyszenia  na  rzecz jego  członków, członków  organów  lub  pracowników  oraz  ich  osób  bliskich  na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich, chyba ,że  wykorzystanie  to  wynika  bezpośrednio ze statutowego  celu  organizacji,

d) zakupu  towarów  lub  usług  od  podmiotów, w których uczestniczą  członkowie  Stowarzyszenia, członkowie  jego  organów  lub  pracownicy  oraz  ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  

Rozdział VI

Zmiany  statutu  i  rozwiązanie  Stowarzyszenia.

§31

Uchwałę  w  sprawie  zmiany  statutu  podejmuje  Walne  Zebranie  Członków  większością 2/3 głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków  uprawnionych  do  głosowania.

§32

Uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  i  przeznaczeniu  pozostałego  majątku  podejmuje  Walne  Zebranie  Członków  większością 2/3 głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków  uprawnionych  do  głosowania.

§33

1. Likwidatorami  Stowarzyszenia  są  członkowie  jego  Zarządu.

2. Obowiązki  likwidatora  określa  ustawa  ,,Prawo  o  Stowarzyszeniach”.

3. Majątek  zlikwidowanego  Stowarzyszenia  przeznacza  się  na  cel określony  w  uchwale  Walnego  Zebrania  Członków.

26067